Wykład prof. Marka G. White 12 maja 2005 Gdańsk


Dr White uzyskał doktorat na Rice University w Houston, a od 1977 roku pracuje na Wydziale Chemii i Inżynierii Biomolekularnej Georgia Institute of Technology w Atlancie. Praca doktorska dotyczyła aspektów chemicznych i inżynierskich powierzchniowych reakcji katalitycznych. Prace profesora były publikowane w czołowych międzynarodowych czasopismach chemicznych, m. in. Journal of Catalysis, Langmuir, ChemPhysChem, Journal of Organic Chemistry, Journal of Physical Chemistry. Dr White pozyskuje finanse na projekty badawcze z dużych korporacji chemicznych i naftowych jak BP-Amoco, Hoechst-Celanese, Phillips Petroleum, a także międzynarodowych organizacji jak NATO.

12-go maja profesor White wygłosił w Audytorium Chemicznym na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej wykład zatytułowany „Działanie rozumu w materii ożywionej czyli naukowa teoria ‘intelligent design’”. ‘Intelligent design’ (inteligentny projekt) to rozwijaj±cy się nurt naukowy, który kwestionuje naturalistyczn± metodę naukow±. Profesor White krótko omówił rozwój nurtu.

Następnie wykładowca szczegółowo omówił i zilustrował działanie tzw. filtru Dembskiego, umożliwiaj±cego stwierdzenie czy dana struktura jest rezultatem inteligentnego działania czy przypadku. Pod uwagę brane s± 3 kryteria: uwarunkowania, złożono¶ci i specyficzno¶ci.

Działanie filtru zostało zaprezentowane na przykładzie enzymu lizozym.