Konferencja Nauka-Etyka-Wiara 29 kwietnia - 3 maja 2005 Wisła

W dniach 29 kwietnia - 3 maja 2005 członkowie Forum Heweliusza brali czynny udział w konferencji Nauka-Etyka-Wiara organizowanej przez ChFPN w Wiśle Malince.

W konferencji udział wzięło około 70 pracowników nauki. Wygłoszono około 30 referatów (patrz program).

Gościem specjalnym konferencji był premier Jerzy Buzek, który uczestniczył w dyskusji panelowej pt. Etyka w Polityce.

Drugim specjalnym gościem był znany na świecie profesor Henry Schaefer, chemik kwantowy, 5-ciokrotnie nominowany do nagrody Nobla. Profesor Schaefer wygłosił wykład pt. "The Big Bang, Stephen Hawking and God".

Jednym z wykładowców był członek Forum Heweliusza, prof. dr hab. Mirosław Patalon.

Pierwszego maja odbyła się spontanicznie dyskusja wieczorna na temat czym jest modlitwa.

Ostatniego dnia konferencji Krzysztof Nagrodzki, redaktor tygodnika "Myśl Polska” zaapelował o rzetelność w prowadzeniu badań naukowych. Redaktor powiedział: Nikt poważny nie kwestionuje już historyczności postaci Jezusa Chrystusa. Trudno podważyć rzetelność fundamentalnych zapisów w Ewangeliach - co tak sensownie przedstawił Vittorio Messori w pełnym erudycji i logiki zwartym wywodzie trylogii: "Opinie o Jezusie", "Pod ponckim Piłatem", "Mówią że zmartwychwstał". (...) Oczywiście, iż wiedzę od pewnego momentu musi zastąpić wiara, ponieważ nasz ludzki umysł, jakby nie był sprawny i nasycony informacjami, nie jest w stanie przekroczyć naturalnych ograniczeń, ponieważ został stworzony dla świadomego funkcjonowania w czasie i przestrzeni skończonej. Jak pojąć nieskończoność lub nieistnienie czasu ? ... Jak pojąć nieskończoną mądrość i potęgę Boga; jak odebrać Jego bezgraniczną miłość ? Jak odwzorować zapisem matematycznym uczucie ? (...)
Pięknym przykładem rzetelności w nauce może być przykład prof. dr Bernarda N. Nathansona, tego samego, który uruchomił w USA machinę aborcyjną, aby następnie - po dostrzeżeniu błędu (słynny film "Niemy krzyk") - oddać siły i finanse na powstrzymywania tej lawiny zabójstw. (zob. B. N. Nathanson - Ręka Boga, Warszawa-Ząbki 1997, wyd. Fronda/Apostolicum) (...)
Wiele z funkcjonujących "prawd naukowych" jest po prostu zwykłą agitką ideologiczną, wspieraną kuriozalnym żądaniem "neutralności światopoglądowej". A przecież nawet debil nie jest "neutralny światopoglądowo". Bierdiajew sformułował to radykalnie: " Prawdą - której nie ukryje teraz żadna zasłona, jest niemożliwość neutralności religijnej oraz bezreligijności; religii Boga Żywego przeciwstawia się religia szatana, religii Chrystusa - religia Antychrysta" (M. Zdziechowski, W obliczu końca, Warszawa Ząbki 1999, s.116, za: Nowoje Sredniowiekowje, Berlin 1924). (...)
Człowiek dąży do szczęścia, to naturalne. Problem w tym jak je definiuje; czy może je trwale osiągnąć poza prawdą goniąc za chwilowymi błyskotkami, za mirażami, za aplauzem środowiska - czy jego części ?
Znany niemiecki fizyk prof. Carl Friedrich von Waizsaecker stwierdził: " Nie zdoła przetrwać żadne społeczeństwo zorientowane na szczęście, lecz tylko społeczeństwo zorientowane na prawdę ". A jednostka ? Ona, on, ja, Ty ? ...

Refleksje uczestników konferencji

Adam Cenian: Zainteresowało mnie wystąpienie Tadeusza Zielińskiego (z lewej), dziekana WBST w Warszawie, na temat wyzwań dla etosu pracy. Ciekawy był również wykład Henryka Knapika z Fundacji Biblos i RNŻ z Poznania na temat etosu chrześcijanina.

   

Więcej informacji na temat konferencji można znaleŸć na stronie internetowej organizatora - ChFPN.

Forum Heweliusza było jednym ze sponsorów konferencji.