Gdańskie Forum Dialogu Nauki i Religii im. Heweliusza

Artykuły naukowe   |   Informacje prasowe

Deprawujący człowieczeństwo wpływ nowożytnej myśli Darwina, Marxa, Nietzschego oraz ich uczniów
Autor: Richard Weikart   Data: 21 stycznia 2009   Źródło: Discovery Institute   Język: polski
Richard Weikart   doktoryzowal sie w dziedzinie Nowożytnej Historii Europy,
w tym Niemiec oraz nowożytnej mysli filozoficznej. Jest profesorem na Uniwersytecie Stanowym w Kalifornii, Stanislaus. Jest autorem monografii:
"Hitler's Ethic: The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress", NY: Palgrave Macmillan, ma się ukazać w sierpniu 2009;   "From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany", NY: Palgrave Macmillan, 2004;   "Socialist Darwinism: Evolution in German Socialist Thought from Marx to Bernstein", San Francisco: International Scholars Publications, 1999;   "The Myth of Dietrich Bonhoeffer", San Francisco: International Scholars Publications, 1997.
Treść artykułu:   Wiktor Frankl - jeden z ocalonych z Holokaustu, który przeżył horror obozu w Auschwitz , skomentował wnikliwie sposób w jaki nowożytna myśl Europejska pomogła przegotować drogę nazistowskim okrucieństwom (i jego osobistej tragedii). Stwierdził: "Jeśli będziemy konfrontować ludzi z fałszywą koncepcją człowieka, to będziemy mieli udział w ich zepsuciu, korupcji. Kiedy przedstawiamy człowieka jako robota wyposażonego w mechanizmy odruchów, jako myślącą maszynę, jako zbiór instynktów, jako pionek w grze popędów i reakcji, nic więcej niż produkt różnych instynktów, dziedziczenia i oddziaływań środowiska, to w rezultacie wspieramy (odżywiamy) nihilizm, wpływom którego współczesny człowiek i tak jest podatny. Z krańcowym stanem tego zepsucia spotkałem się osobiście w drugim z obozów koncentracyjnych, w Auschwitz. Komory gazowe Auschwitz były rezultatem finalnym teorii, mówiącej że człowiek jest jedynie produktem dziedziczenia i oddziaływań środowiska , lub jak naziści lubili powtarzać "Krwi i Gleby". Jestem w pełni przekonany, że komory gazowe Auschwitz, Treblinki i Majdanka nie były tak naprawdę koncepcją takiego czy innego Ministerstwa w Berlinie, lecz powstały przy biurkach i na salach wykładowych nihilistycznych naukowców i filozofów"

Kontrowersja naukowa dotyczaca koncepcji inteligentego projektu - czy koncepcja "inteligentnego projektu" w przyrodzie ma wartość naukową ?
Autor: Richard Carhart   Data: 11 grudnia 2007     Źródło: Konferencja Nauka Etyka Wiara, 2007, Rogów   Język: polski
Richard Carhart doktoryzował się w dziedzinie teorii cząstek elementarnych na Uniwersytecie Wisconsin. Jest emerytowanym profesorem na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie nauczał i prowadził badania przez 35 lat.Pracował również na Uniwersytecie Karola oraz w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W ciągu ostatnich 40 lat był świeckim teologiem oraz biblijnym wykladowcą. Richard Carhart jest koordynatorem Europejskiego Stowarzyszenia Naukowcow (European Scientific Network).
Treść artykułu:   Od wielu lat społeczeństwa Europy Zachodniej pozwalają na współistnienie idei naukowych i religijnych, utrzymując podział między nimi. Przeważająca opinia jest taka, że ludzkie starania można zaszeregować, umieszczając naukę opartą na badaniach eksperymentalnych i matematyce w jednej kategorii, a religie i nauki humanistyczne w odrebnej kategorii. Nieżyjący już paleontolog z Harvardu Stephen Jay Gould opracował nazwę dla tej postawy wyrażającej się słowami "żyj i pozwól żyć innym", ktora oddziela świat wiary i religii od świata wymiernych, możliwych do zaobserwowania prawdziwych wydarzen czy układów. Nazwał te dwie kategorie "rozłącznymi domenami". W dzisiejszych czasach wyzwaniem dla tego podejścia stał się zbiór koncepcji nazwany całościowo inteligentnym projektem (ang. intelligent design) lub nauka inteligentnego projektu.

Etos Chrześcijański
Autor: Henryk Knapik   Data: 11 grudnia 2007   Źródło: Konferencja Nauka Etyka Wiara, 2005, Wisła   Język: polski
Henryk Knapik: w latach 1974 -1979 student teologii na KUL oraz współpracownik ks. prof. F. Blachnickiego w tworzeniu programu ewangelizacyjnego Ruchu Światło - Życie (OAZA). W latach 1980-2001 pracownik Campus Crusade for Christ International w Polsce, kierownik służby odpowiedzialnej za współpracę z Kościołami w dziedzinie ewangelizacji. Od roku 2001 prezes zarządu Fundacji BIBLOS. W ramach fundacji uczestniczy w opracowywaniu podręcznika rożnych form nauczania biblijnego. Autor Ewangeliarza Ewangeliarza emitowanego przez radio Emaus w Poznaniu. Aktualnie pracuje nad redakcją Starego i Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim oraz innymi tematycznymi opracowaniami biblijnymi.
Treść artykułu:   Mówimy o etosie chrześcijańskim jako o sposobie postępowania i pytamy o to, co jest w tym określeniu chrześcijanskie, o źrodło definicji chrześcijanina, którym jest Chrystus, a ludzie z Nim zwiazani, należący do Niego to chrześcijanie. Ponieważ podczas tej konferencji pojawiło się wiele definicji chrześcijanina, chce wrócic do etymologii. Chrześcijanin to człowiek nalezący do kogoś, związany z kimś. Ktoś jest Janowym synem, a ktoś jest wierzącym w to, co Bog określił, aby wierzyć i stał się uczniem i naśladowcą Jezusa Chrystusa. Jest on wtedy Chrystusowym, a w przypadku wielu osób są oni Chrystusowymi, stąd: chrześcijanie.

Zastąpić metodologiczny naturalizm
Autor: Robert A. Delfino   Data: 5 grudnia 2007   Źródło: Global Spiral - tłumaczenie Forum Heweliusza   Język: polski
Robert A. Delfino jest profesorem filozofii na Uniwersytecie St. John w Nowym Jorku. Doktoryzowal sie na Uniwerytecie Stanowym NY w Buffalo w specjalności metafizyka oraz filozofia średniowieczna. Obecnie interesuje się relacjami pomiędzy nauką i metafizyką, filozofią nauki, religii oraz etyką.
Treść artykułu:   Richard Dawkins, podczas ostatniego wywiadu nt. swej nowej książki, "The God Delusion", obwieszcza: "wielka wojna nie toczy się pomiędzy ewolucjonizmem a kreacjonizmem, ale pomiędzy naturalizmem a supernaturalizmem". Zgadzam się z Dawkinsem o tyle, iż naturalizm, bez względu na to, czy mamy na myśli naturalizm metafizyczny czy metodologiczny, jest jedną z głównych barier stojących na przeszkodzie owocnego dialogu pomiędzy religią a nauką oraz syntezie poznania pomiędzy tymi dwoma dyscyplinami w ogóle. Dzieje się tak, ponieważ naturalizm wydaje się uniemożliwiać naukową dyskusję w zakresie wielu istotnych zagadnień, w tym wolności człowieka, moralności, przyczynowości w naturze i Boga.

Teoria pramonoteizmu W. Schmidta ...
Autor: Zbigniew Sobczak   Data: 5 grudnia 2007   Źródło: Konferencja Nauka Etyka Wiara, 2007, Rogow   Język: polski
Zbigniew Sobczak - absolwent KUL, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów (w Krakowie), wykładowca Seminarium WBST w Warszawie.
Treść artykułu:   Wydaje się, że czasy namiętnych dyskusji nad genezą religii, tak nasilone na przełomie XIX/XX w. przemineły. We wspomnianym okresie, w obszarze religioznawstwa i dominującym poglądem był ewolucjonizm. Syntetycznie rzecz ujmując głosił on nieustanny postęp ludzkości od form prostszych do bardziej złożonych także w interesującej nas dziedzinie religii i kultury. Na bazie tej hipotezy uczeni jednomyślnie przyjmowali tezę, iż monoteizm jest ostatnią fazą w rozwoju religii. Reakcją na etnologię religii ,powyższe hipotezy anglosaskiego ewolucjonizmu były badania Andrew Langa, których wyniki wskazywały na istnienie wysoko rozwiniętej wiary w Istote Najwyższą wśrod najstarszych plemion żyjących na ziemi. Hipotezy A. Langa znalazły naukową podbudowę w postaci metody kulturowo-historycznej, której zwolennicy zostali określeni jako "szkola kulturowohistoryczna". Początkowo rozwijała się w niemiecko-języcznej cześci Europy, a na jej czele stanął Wilhelm Schmidt.

Zagadka prawdy – szkic
Autor: Wojciech Białopiotrowicz   Data: 9 stycznia 2007   Źródło: Forum Heweliusza   Język: polski
Treść artykułu: Z zagadnieniem prawdy borykano się przez całe dzieje. Definiowano ją na różne sposoby. W końcu, już w okresie starożytnym filozofowie doszli do wniosku, że prawda jest zgodnością umysłu poznającego z tym co jest poznawane. To, jakże ważkie stwierdzenie, które odcisnęło piętno na całych dziejach myśli europejskiej, nie wyczerpuje jednak zagadnienia prawdy. W Nowym Testamencie pojawia się jej nowa definicja. Chrystus o Sobie mówi że jest Prawdą. Pojawia się więc problem, jak mają się Jego słowa do definicji klasycznej ?

Przebaczenie - fundament rozwoju człowieka
Autor: Wojciech Białopiotrowicz   Data: 9 stycznia 2007   Źródło: Forum Heweliusza   Język: polski
Treść artykułu: O przebaczeniu napisano całe tomy rozważań, a mimo to, temat nadal powraca. Okazuje się, że stale jest obecny i domaga się coraz to nowych ujęć, zwłaszcza wtedy, gdy sami, osobiście doświadczamy krzywdy i stajemy w efekcie, przed nową rzeczywistością, z którą musimy sobie poradzić.

Ślady Bożego działania w naturze z punktu widzenia nauk przyrodniczych
Autor: Dr Adam Cenian   Data: 2 czerwca 2006   Źródło: Forum Heweliusza   Język: polski
Treść artykułu: Czy Bóg pozostawił ślady swojego działania w naturze ? To jedno z najbardziej pasjonujących pytań z pogranicza nauk przyrodniczych i religii zyskuje obecnie na znaczeniu wraz z ożywioną dyskusją na temat filozoficznych i religijnych konsekwencji teorii Wielkiego Wybuchu (Big Bang Theory), Inteligentnego Projektu (Intelligent Design) czy Zasady Antropicznej (Anthropic Principle).

Poeta i prorok – aktualność Dostojewskiego w naszych czasach
Autor: Dr Jurgen Spiess   Data: 19 marca 2006   Źródło: Forum Heweliusza   Język: polski   Oryginalna wersja niemiecka
Treść artykułu: Zdaniem autora artykułu Dostojewski zasługuje na miano największego "proroka" XIX w., co znalazło odzwierciedlenie w wypowiedziach wybitnych myślicieli ubiegłego stulecia. Dr Spiess omawia szczególny stosunek Dostojewskiego do Nowego Testmentu i chrześcijaństwa na tle wydarzeń z jego życia. Osobną kwestię stanowi rosnąca poczytność Dostojewskiego (przynajmniej w Niemczech), co świadczy o ciągłej aktualności wielkiego rosyjskiego pisarza.

C.S. Lewis - der Mann, der Narnia schuf
Autor: Dr Jurgen Spiess   Data: 18 marca 2006   Źródło: Forum Heweliusza   Język: niemiecki
Treść artykułu: Początek artykułu zawiera streszczenie życiorysu wybitnego apologety chrześcijańskiego i autora wielu książek - C.S. Lewisa. Następnie autor artykułu dokonuje interesującej analizy podobieństw pomiędzy bajkowym światem "Opowieści z Narnii" a światem wartości chrześcijańskich.

Rola chrześcijanina w środowisku akademickim
Autor: Andrzej Zabłotny   Data: 22 stycznia 2006   Źródło: Forum Heweliusza   Język: polski
Treść artykułu: Autor jest przekonany, że nauka nie jest jedynym sposobem poznania Prawdy. Do poznania ostatecznej Prawdy potrzebna jest Ewangelia. To twierdzenie stawia pracowników naukowych przed szczególnym zadaniem, ponieważ właśnie uniwersytet jest miejscem, gdzie kształtowany jest światopogląd społeczeństwa. Autor artykułu odpowiada na pytanie, w jaki sposób naukowcy – chrześcijanie mogą wywierać wpływ na całe środowisko akademickie.

Intelligent Design on Trial
Autor: Dr Edward B. Davis   Data: Zima 2006   Źródło: Religion in the News   Język: angielski
Treść artykułu: Autor, będący wyróżniającym się historykiem nauki, koncentruje się na medialnych przekazach ze słynnego procesu sądowego toczącego się w 2005 r. w Pennsylwanii (USA), którego przedmiot stanowiła zgodność z amerykańską konstytucją nauczania w szkołach teorii "inteligentego projektu" (IP), jako alternatywnego dla teorii ewolucji sposobu wytłumaczenia istnienia życia na ziemi.

Finding Design in Nature
Autor: Kardynał Christoph Schonborn   Data: 2005   Źródło: Catholic Educator's   Język: angielski
Treść artykułu: Odkąd w 1996 r. papież Jan Paweł II powiedział, że ewolucja (termin ten nie został przez niego zdefiniowany) jest "czymś więcej niż tylko hipotezą", obrońcy neodarwinizmu często powoływali się na rzekomą akceptację - lub przynajmniej przytaknięcie - Kościoła Katolickiego. Broniąc swojej teorii, że w jakiś sposób jest zgodna z wiarą chrześcijańską. Jednak nie jest to prawda.

Problemy z definicją nauki
Autor: Paweł Kugler   Data: 20 listopada 2005   Źródło: Forum Heweliusza   Język: polski
Treść artykułu: Zapraszamy do lektury komentarza do artykułu "Sąd nad Darwinem" (Gazeta Wyborcza 07-11-2005) opisującego toczący się w 2005 r. w Dover w Pensylwanii (USA) proces sądowy, którego przedmiotem była kwestia zgodności z amerykańską konstytucją nauczania w szkołach teorii "inteligentnego projektu" (IP) jako alternatywy dla teorii ewolucji. Teoria IP zakłada, że świat został zaprojektowany i stworzony przez inteligentną Istotę wyższą. Sednem sporu była odpowiedź na pytanie, czy nowa teoria spełnia kryteria teorii naukowej.

Czy nauka udowodniła, że moralność jest względna ?
Autor: Dr Richard Carhart   Data: 6 listopada 2005   Źródło: Forum Heweliusza   Język: polski   Oryginalna wersja angielska
Treść artykułu: Czy nauka udowodniła, że moralność jest względna ? Dr Richard Carhart, emerytowany profesor Uniwersytetu Illinois w Chicago, na podstawie rezultatów rzetelnych badań naukowych, zarówno z zakresu nauk przyrodniczych jak i społecznych, wykazuje, że powyższa teza jest fałszywa. Profesor wskazuje na Pismo Św. jako absolutne źródło moralności.

Spór o początek
Autor: Stephen Tecklenberg   Data: 5 czerwca 2005   Źródło: Forum Heweliusza   Język: polski
Treść artykułu: Czy możliwa jest obiektywna odpowiedź na pytanie o pochodzenie świata i człowieka? Na ile próby odpowiedzi są uwarunkowane światopoglądem pytającego ? Jaka jest rola nauk empirycznych w dochodzeniu przeszłości ? Czy teoria ewolucji jest zgodna z obserwowalnymi faktami ? Na powyższe pytania odpowiada Pastor Stephen Tecklenberg z Maryland (USA) w artykule "Spór o początek".

Wielki Wybuch, Stephen Hawking i Bóg
Autor: Dr Henry F. Schaefer   Data: 2 maja 2005   Źródło: Forum Heweliusza   Język: polski   Oryginalna wersja angielska
Treść artykułu: Jak kolejne odkrycia naukowe – zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne – zmieniają poglądy naukowców na pochodzenie wszechświata ? Czy nowe odkrycia naukowe jednoznacznie dowodzą istnienia Boga ? Powyższe tematy podejmuje wybitny amerykański chemik kwantowy, 5-krotnie nominowany do Nagrody Nobla, prof. Henry F. Schaefer.

Epistemiczne układy odniesienia i warunek Jodkowskiego
Autor: Kazimierz Jodkowski   Data: 17 stycznia 2005   Źródło: Nauka a Religia   Język: polski

Ewolucjonizm a moralność
Autor: Karolina Przybylska   Data: 23 czerwca 2004   Źródło: Nauka a Religia   Język: polski